ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Školní jídelna

zs-stitna-2011-skolni-jidelna-uvod Zřizovatelem Školní jídelny při ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří je obec Štítná nad Vláří-Popov. Původní školní jídelna na naší základní škole sloužila nepřetržitě od roku 1973, kdy byla poprvé uvedena do provozu, z toho důvodu v létě roku 2007 prošla celkovou rekonstrukcí. Dnes již školní jídelna splňuje i ty nejpřísnější normy.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 • V současnosti se denně uvaří v průměru 220 porcí obědů.
 • Jídelna eviduje cca 250 přihlášených strávníků z řad žáků a cca 70 strávníků z řad vyučujících a veřejnosti.

Vstup do objednávkového systému vč. jídelníčku


Základní informace o změně způsobu objednání a odhlašování stravy (2012)

Od 21. května 2012 byl zaveden čipový přístupový systém, který bude od začátku školního roku 2012–2013 propojen se stravovacím systémem s elektronickou evidencí strávníků. Každý žák si zakoupil čip, který kromě vstupu do budovy slouží také k osobní autorizaci při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů).

V případě zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd vedoucí školní kuchyně. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit čip nový.

Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet na webové adrese: zs-stitna.cz/jidelna/objednavky


Pravidla pro výdej stravy žákům ZŠ

Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování má žák (dítě) nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze
stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). Citace z vyhlášky č. 107/2008 Sb.: „Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve které dosahují věku podle bodů 1–4“. Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.


Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady v aktuálně platné výši.

Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 12.00 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit plnou cenu

 • Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.

Pravidla pro výdej stravy cizím strávníkům

 • Odebírat lze jedno hlavní jídlo – oběd – pouze v pracovní dny. V době víkendů, školních prázdnin a státních svátků se nevaří a nelze žádat ani náhradní stravování. Provozovatel oznámí tuto skutečnost písemně dopředu. 
 • Školní jídelna připravuje stravu podle norem a receptu pro školní stravování a nelze žádat výjimku na zvláštní přípravu jídla. 
 • Strávník donese nejpozději do 8,00 hodin, nejlépe však den předem, čistý a podepsaný jídlonosič do vyhrazeného prostoru hospodářského pavilonu školní jídelny – přízemí. Odběr jídlonosičů je od 11,00 do 11,15 hodin. 
 • Do skleněných a znečištěných nádob stravu nepodáváme a nedoporučujeme používat hliníkové nosiče. 
 • Jídlonosiče jsou plněny za teploty min. + 650C v době od 10,30 do 11,00 hodin. Škola zodpovídá za zdravotní nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání (tzn. do 11,15 hodin). Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě, nelze je skladovat. 
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 
 • Strávník podepisuje prohlášení, které slouží zároveň jako přihláška ke stravování.

Způsob úhrady stravného

 • převodním příkazem z bankovního účtu (doporučený způsob)
 • v pokladně školní jídelny – u vedoucí školní jídelny (ve výjimečných případech)

Pozor – důležité: termín splatnosti trvalého příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný „osobní kredit“ a bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu je možné vidět po přihlášení do osobního účtu strávníka a také na objednávkovém terminálu ve školní jídelně.

Aby strávník mohl objednávat stravu hned od začátku školního roku (1. září), musí mít již na účtu kredit. Stravné se platí zálohově = předem – min. na jeden měsíc! Tzn. např. v 8/2012 na 9/2012 atd.

Doporučení: nastavte si trvalý příkaz na dobu neurčitou (včetně letních prázdnin), vyvarujete se opomenutí znovuzavedení trvalého příkazu od září nového šk. roku. Termín splatnosti stanovte okolo 20. dne v měsíci. Získáte jistotu, že platba bude včas připsána na bankovní účet školy.

Pokud nemá strávník předplacen osobní kredit není mu umožněno další objednávání obědů = neobdrží následně stravu a to až do doby dalšího zaslání a následného PŘIPSÁNÍ peněz na účet školy 2700267194/2010

Žákům 9. ročníku bude přeplatek vrácen nakonci školní docházky.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí školní jídelny změny týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet, prodlení apod.


Internetový objednávkový terminál

Strávníci si mohou obědy objednávat a rušit u terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu na webové adrese zs-stitna.cz/jidelna/objednavky a to do 14 hodin na další den. Např. v pondělí ve 14.00 hod. lze provést objednávku na úterý. Tentýž den ve 14.01 hod lze provést objednávku už jen až na středu a samozřejmě na další následné dny. Na pondělí lze objednávat nejpozději jen předcházející Pá, nikoli v So či Ne. 

Jakékoli připomínky či sdělení můžete sdělit přímo vedoucí školní jídelny či řediteli školy.

 • vedoucí školní jídelny – tel.: 577 336 018
 • školní e-mail: zsstitna@seznam.cz
 • č. bankovního účtu pro platbu stravného: 2700267194/2010

Způsob objednávání stravy

informace  pro žáky a zákonné zástupce žáků ZŠ 

Na terminálu ve školní jídelně:

 • A) Kdykoli během dne, terminál je umístěn přímo ve školní jídelně.
 • B) K přihlášení na terminálu je nutné vlastnit tzv. čip, který se používá i pro přístup do školy.
 • C) Objednat je možné na řadu dnů dopředu – až do celkové výše osobního kreditu, případně až do nejpozdějšího termínu momentálně uveřejněného jídelníčku. Ve vybraných dnech je možno vybírat ze dvou hlavních jídel.
 • D) Objednávku na další den je možné uskutečnit nejpozději do 14.00 hod. dne předcházejícího – na pondělí však nejpozději v pátek!

Prostřednictvím internetu:

 • A) Kdykoli během 24 hodin a to po celý rok na webových stránkách školy v rubrice „Jídelna“ a odkazu „Vstup do objednávkového systému“ nebo přímo na zs-stitna.cz/jidelna/objednavky
 • B) Každý strávník potřebuje k načtení svého osobního účtu znát uživatelský identifikační kód a heslo. Uživatelský identifikační kód obdrží na začátku roku od vedoucí školní kuchyně, heslo je nastaveno pro všechny uživatele stejné – jde o slovo „heslo(psáno malým písmenem bez uvozovek).
 • C) Po zadání uživatelského identifikačního kódu a hesla je velmi vhodné provést v „Nastavení účtu“ změnu hesla!
 • D) V případě zapomenutí tohoto kódu nebo hesla jej na požádání sdělí vedoucí školní jídelny.
 • E) Objednávku na další den je možno uskutečnit nejpozději do 14.00 hod. dne předcházejícího.
 • F) Strávníci (zákonní zástupci) mají možnost sledovat, ve kterých dnech odebrali stravu.

Odhlašování ze stravování:

 • Odhlášení je možné pomocí terminálu nebo internetu zadáním „0“ (nuly) u výběru jídla (obědu) konkrétního dne. Na následný den je možno se odhlásit do 14.00 hod. dne předešlého.
 • Odhlášení  je možno provést také telefonicky na 577 336 018 – vedoucí školní jídelny. Opět na následný den je možno se odhlásit do 14.00 hod. dne předešlého.

Poznámky:

 • Objednávku zadanou např. na terminálu lze změnit prostřednictvím internetu a naopak, při splnění podmínky D či E. Při splnění těchto podmínek je možné upravovat svoji objednávku opakovaně i jen na terminálu či jen pomocí internetu. 
 • Je předpoklad, že jídelníček bude zveřejňován vždy min. na 14 dnů dopředu. K jeho prohlédnutí stačí odkliknout odkaz „Zobrazit jídelní lístek“. Strávník se nemusí v tomto případě ani do systému přihlašovat.

Doporučení:

 • po přihlášení do systému Internetových objednávek si v rubrice „Nastavení účtu“ zadejte svoji e-mailovou adresu. Pokud tak učiníte, vždy po jakékoli následné změně v objednávce vám přijde e-mail se sdělením o této skutečnosti.

Ceny stravného

 • věková kategorie 7–10 let, cena stravenky: 22,– Kč
 • věková kategorie 11–14 let, cena stravenky: 23,– Kč
 • věková kategorie 15 a více let, cena stravenky: 24,– Kč

Do jednotlivých věkových kategorií jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, který trvá od 1. 9. do 31. 8. včetně (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).


Dohled ve školní jídelně

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy (rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně). Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Běžný úklid během provozní doby i po skončení výdeje zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně. Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení. V případě nedodržování provozního řádu, základních hygienických norem a pokynů dozoru a personálu školní jídelny, může být strávník ze stravování vyloučen.


Dotazy a připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři s vedoucí školní jídelny, nebo na níže uvedených kontaktech.

stránka „Školní jídelna” již byla zobrazena 16583x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

13.08.2019
Školní kuchyně začne pro cizí strávníky vařit od pondělí 2. 9. 2019.

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg