ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

Štítná nad Vláří 417, okr. Zlín

Školská rada

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.). Školská rada při základní škole Gabry a Málinky vznikla dne 1.1.2006 a je ustanovena v počtu 9 členů. 3 členy jmenuje zřizovatel obec Štítná nad Vláří, 3 členy volí rodiče ze svých řad a 3 členy volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.

Pravomoce školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Zápis ze zasedání školské rady dne 17. 12. 2018

Přítomni: Barboříková Zuzana, Hnilo Ladislav, Holba Václav, Miklasová Zdeňka, Petrů Markéta, Pinďák Vojtěch, Stašová Marcela, Struhařová Katarína, Tkadlecová Jitka

1. Projednání a schválení Jednacího řádu

 • Jednací řád byl jednohlasně schválen
2. Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb.
3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
 • Jednohlasně byli zvoleni: předseda – Jitka Tkadlecová, místopředseda – Katarína Struhařová, zapisovatel – Markéta Petrů
4. Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty)
5. Diskuse – návrhy:
 • koše do tříd na tříděný odpad
 • elektronická ŽK a zadávání DÚ přes internet
 • svačinky o velké přestávce
6. Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.
Zapsala: Markéta Petrů

Volby do školské rady 2018:

22. 10. 2018 proběhly volby do školské rady na období 2018 – 2021.

Zvolení zástupci rodičů:

 • Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová

Zvolení zástupci školy:

 • Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

 •  Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba

 Zápis ze zasedání školské rady dne 6. 9. 2018

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Katarína Struhařová, Marcela Stašová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Omluveni: Radek Hnilo

1.  Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 – schválena všemi hlasy

2.  Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků –  zůstávají beze změny – schváleno všemi hlasy

3.   Seznámení s organizací školního roku

 • Třídnictví, počet žáků
 • Ostatní vyučující
 • Nový povinně volitelný předmět v 8. ročníku – Přírodovědná praktika
 • ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45
 • Projekty: k 31. 8. 2018 ukončen projekt  Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, od 1. 9. 2018 začínáme  Nové šablony pro Gabru a Málinku – doučování, kluby, projektové dny ve škole a mimo školu, pokračujeme s projektem s Gabrou a Málinkou do Fryštáku II a Plavání II
 • Preventivní programy – R-Ego, Fryšták
 • Souhlasy rodičů – GDPR

 4.  Nejbližší a největší akce:

 1. Legiovlak
 2. Sběr šípků a papíru
 3. Exkurze Dlouhé Stráně (21. 9.)
 4. Slovácké divadlo 1. stupeň – Špalíček pohádek (26. 9.)
 5. ÚP – 9. ročník
 6. Přídodovědný a Matematický klokan
 7. VSL
 8. Fryšták 6. ročník
 9. Vánoční koledování
 10. Slavnost slabikáře
 11. LVK 7. ročník
 12. Zlínská filharmonie – 2. stupeň
 13. Rodičovský ples
 14. Fryšták 8. ročník
 15. Vídeň – 7. – 9. ročník
 16. Den matek
 17. Exkurze a výlety
Zapsala: Markéta Petrů

Zápis ze zasedání školské rady dne 5. 9. 2017

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

Omluveni: Katarína Struhařová, František Šánek

1. Seznámení s organizací školního roku 2017/2018

 • počty tříd a žáků, vyučující
 • činnost a provozní doba ŠD
 • exkurze a hlavní akce v průběhu školního roku
 • projekty
 • program primární prevence
2. Projednání a schválení dodatku ve školním řádu (schválen všemi hlasy)
3. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 (schválena všemi hlasy)
4. Seznámení s proběhlými úpravami ve škole – rozvod elektřiny v bloku „D“, nové dveře na 2. stupni – blok „A“, natření sloupů ve školní jídelně. 

Zápis ze zasedání školské rady dne 5. 6. 2017

Přítomni: Jana Machučová, Jaroslav Liška, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Markéta Petrů, Dana Černíčková, Jitka Tkadlecová

1. Hodnocení uplynulého školního roku:

 • účast žáků na kulturních a sportovních akcích
 • celoškolní akce
 • výsledky soutěží
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se zřizovatelem
 • úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách
2. Projekty:
 • Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky (seminář pro PP – inkluze, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské dílny, kluby zábavné logiky a deskových her)
 • S Gabrou a Málinkou do Fryštáku
 • Ovoce do škol
3. Plánované úpravy ve škole:
 • dveře na 2. patře 2. stupně
 • elektroinstalace v dílnách a na dodbě – blok „D“
 • nátěry sloupů ve školní jídelně
4. Výhled na školní rok 2017/2018:
 • 190 žáků, 9 tříd
 • personální změny: na místo hospodářky školy paní Perutkové nastupuje paní Hana Vaňková, do důchodu odchází paní Jarmila Jankových

Zápis ze zasedání školské rady dne 31. 8. 2016

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
1. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 (výroční zprávu obdrželi všichni členové k prostudování elektronicky) – byla jednohlasně schválena
2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků (dokumenty obdrželi všichni členové elektronicky) – schváleny jednohlasně
3. Seznámení s organizací školního roku 2016/2017 
4. Koncepční záměry školy

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 16. 6. 2016

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová
Omluveni: František Šánek, Radek Hnilo
1. Projednání inspekční zprávy ČŠI
Členům školské rady byla předložena inspekční zpráva a protokol o kontrole, seznámili se a projednali závěry inspekce. 
2. Schválení školního řádu
Upravený školní řád byl všem členům školské rady zaslán v elektronické podobě. V jeho znění nedošlo k žádným zásadním úpravám. Byl schválen všemi hlasy. 
3. Schválení pravidel pro hodnocení žáků
Ze závěrů ČŠI vyplynulo, že v pravidlech pro hodnocení byla využívaná neplatná terminologie pro kázeňská opatření. Terminologie byla v uvedeném dokumentu opravena a pravidla pro hodnocení žáků byla školskou radou všemi hlasy schválena. 
4. Zhodnocení uplynulého školního roku 
 • přehled nejdůležitějších akcí
 • nové akce, které se osvědčily (LVK na Trojáku, děti z MŠ v hodinách TV, VV, HV, přírodopisu)

5. Výhled do dalšího školního roku 
 • počet zapsaných dětí do 1. ročníku (19 dětí)
 • počet žáků ve škole (194)
 • využití školní budovy (zřízení místní lidové knihovny a  chráněné dílny v prostorách školy)
 • oprava elektroinstalace v bloku D

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 8. 10. 2015

Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.

Přítomni: Jaroslav Liška, Jana Machučová, František Šánek, Radek Hnilo, Marcela Stašová, Katarína Struhařová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení Jednacího řádu 

2. Seznámení s pravomocemi školské rady –  §167,168 zák.561/2004 Sb.

3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele:

všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování

 • Předseda: Jitka Tkadlecová
 • místopředseda: Katarína Struhařová
 • zapisovatel: Markéta Petrů

4. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 (zprávu obdrželi všichni elektronicky)

5. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků (všichni obdrželi elektronicky)

6. Seznámení se ŠVP a koncepčními záměry školy

7. Prohlídka školy

Zapsala: Markéta Petrů

 

Zápis ze školské rady dne 11. 6. 2015

Přítomni: Dana Černíčková, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, František Liška, Marie Hrnčiříková, Jaroslav Liška

1. Zhodnocení uplynulého školního roku:

 • výsledky soutěží, úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách
 • účast na kulturních a sportovních akcích
 • celoškolní akce
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se zřizovatelem

2. Organizace školního roku 2015/2016

 • počty žáků
 • vyučující
 • plánované akce
 • plánované úpravy školy (školní hřiště, osvětlení velké tělocvičny…)

3. Zhodnocení práce školské rady za uplynulé 3 roky

4. Příprava voleb na další období – volby proběhnou na začátku příštího školního roku.

Zapsala: Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 2. 10. 2014

Přítomni: Dana Černíčková, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Ladislav Hnilo, František Liška

Omluveni: Marie Hrnčiříková, Jaroslav Liška

1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (text obdrželi všichni členové elektronicky)

2. Seznámení se změnami ve školním řádu – absence žáků

3. Projednání a schválení změn ve školním řádu

4. Organizace školního roku 2014/2015, hlavní akce

                                Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 9. 6. 2014

Přítomni: Ladislav Hnilo, Marta Struhařová, Leona Šuráňová, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová, Jaroslav Liška

1. Seznámení s navrhovanými změnami ve školním řádu – používání mobilních telefonů (O přestávce mohou žáci používat mobil pouze v nutných případech se souhlasem pedagoga, který vykonává nad žáky dohled).

2. Projednání a schválení změn ve školním řádu

3. Zhodnocení školního roku 2013/2014

                               Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 3. 10. 2013

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy

2. Seznámení s upraveným ŠVP

3. Organizace nového školního roku, hlavní akce

4. Prohlídka školy, další plánované inovace (nástěnky, chodník před školou)

                          Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 24. 6. 2013

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Projednání a schválení školního řádu na školní rok 2013/2014

2. Projednání a schvlálení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na rok 2013/2014

3. Seznámení s prováděnými úpravami  ŠVP

4. Seznámení s plánovanými úpravami během hlavních prádznin – barevné chodby na 2. stupni

5. Zhodnocení uplynulého školního roku – úspěšné umístění žáků v soutěžích, nový stravovací systém

                                         Zapsala: Mgr. Markéta Petrů

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 4. 10. 2012

Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Ladislav Hnilo, Dana Černíčková, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová

1. Uvítání a seznámení s programem

2. Projednání výroční zprávy, seznámení s obsahem (všichni přítomní obdrželi výroční zprávu na svji mailovou adresu).

3. Schválení výroční zprávy

4. Projednání školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, seznámení se změnami oproti konci školního roku (pouze odstavec týkající se stravenek)

5. Schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení chování

6. Diskuse – rekonstrukce bloku „B“, akce školy.

                                       Zapsala: Mgr. Markéta petrů, zapisovatelka

 

 

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 13.6.2012

Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.

 • Přítomni: Marie Hrnčiříková, František Liška, Jaroslav Liška, Leona Šuráňová, Marta Struhařová, Dana Černíčková, Jitka Tkadlecová
 • Hosté: Mgr. Josef Hnaníček, ředitel školy
 • Omluveni: Markéta Petrů, Ladislav Hnilo

 

1. Uvítání a seznámení s programem

2. Prohlídka školy: bloku „B“, který se má o prázdninách rekonstruovat a školní kuchyně, kde je uvolněná dlažba a popraskané obklady

3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele:

Všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování

 • přeseda: Mgr. Jitka Tkadlecová
 • místopředseda: Ladislav Hnilo
 • zapisovatelka: Mgr. Markéta Petrů

4. Projednání a schválení Jednacího řádu: schválen bez připomínek

5. Seznámení s §167,168 zák.561/2004 Sb.: pravomoce školské rady

6. Plán práce:

 • četnost jednání – 2 krát ročně
 • říjen: projednání a schválení výroční zprávy
 • květen: projednání a schválení dalších dokumentů

6. Diskuse

 • zavedení čipového vstupního a stravovacího systému
 • počty žáků ve třídách s výhledem na další roky

Usnesení:

 • ŠR schválila všemi přítomnými hlasy Jednací řád ŠR
 • ŠR zvolila všemi přítomnými hlasy předsedu, místopředsedu  a zapisovatele
 • ŠR ukládá předsedovi ŠR, aby svolal další jednání na říjen 2012
 
Mgr. Jitka Tkadlecová
stránka „Školská rada” již byla zobrazena 6938x
zs-stitna-2015-skola-mini.jpg
tel.: 577 336 120 (kancelář)
e-mail: info@zs-stitna.cz
ID datové schránky: 4s92zng
Naše Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Škola disponuje školní jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Základní školu navštěvuje více než 180 žáků, někteří dojíždějí z okolních vesnic. Poprvé se ve škole začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání v obci Štítná se však píše již od roku 1787.

Nástěnka (oznámení)

13.08.2019
Školní kuchyně začne pro cizí strávníky vařit od pondělí 2. 9. 2019.

11.07.2019
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na začátek školního roku svému prvňáčkovi  připravte:

 • aktovku, pouzdro
 •  červenomodrou tužku, gumu, ořezávátko
 •  pastelky  PROGRESSA (malé), lepidlo, halenu do VV, hadřík
 • zásobník na písmena, tabulku na skládání písmen, plastový obal na eurofólie  A4 (s drukem)                    
 • 2 průhledné fólie  A4, 1 průhlednou fólii A5
 • malý ručník, plátěný ubrousek pod svačinku,
 • cvičební úbor – cvičky, bílé tričko, ponožky, kraťasy  (vše v plátěném  pytlíku a podepsané)
 • přezůvky, pytlík na přezůvky (podepsané)
 •  4 obaly A5 na sešity, 3 obaly A4 na pracovní sešity, 1obal A4 (na šířku)   -  obaly stačí  až v září

 

Pro vaše dítě jsme objednali:  

 • sešity, notýsek, archivační box, výkresy, náčrtníkový papír, složku  barevných papírů, závěsný pytlík na lavici, 1 trojhrannou tužku, tabulku a fix, trojhrannou tužku, nůžky, voskovky, pastelky, vodové barvy, modelovací  hmotu, štětec č. 8 a 12
 • hodnotu nad 200 Kč uhradíte v září 2019

 


Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okr. Zlín, © 2005 – 2016
Informace ke správě osobních údajů a jejich ochrana (GDPR)
odběr novinek RSS, seznam odkazů na stránkách
logo-investice-do-rozvoje-vzdelavani.jpg